Regulamin

 

STRONA W BUDOWIE - ZAPRASZAMY WKRÓTCE !!!

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin serwisu oksi.pl

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. 
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą wykonania czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego oksi.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed zarejestrowaniem Konta należy uważnie zapoznać się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść.

 

 

DEFINICJE

Wszelkie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco:


1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

 

2. Serwis - portal darmowych ogłoszeń prowadzony przez FHU Karol Pietrowski z siedzibą w Poznaniu, os. Władysława Jagiełły 3a, 60-694 Poznań, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 9721142634, REGON: 362523430, e-mail: biuro@oksi.pl (zwany dalej: Serwis);


3. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do właściwego rejestru (w tym Krajowego Rejestru Sądowego), a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zamieszczająca na portalu oksi.pl informacje o swej działalności, oferowanym towarze lub usłudze;


4. Użytkownik – każda osoba, która nie jest Ogłoszeniodawcą i w jakikolwiek inny sposób korzysta z Serwisu oksi.pl i przegląda jego treści;


5. Oferta – wizytówka informacyjna zamieszczona w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę, zawierająca m.in. opis przedmiotu jej działalności, oferowanych usług, dane kontaktowe itp.

 

6. Abonament na promowanie – płatna usługa, dzięki której przez okres 10 dni kalendarzowych, Oferta jest widoczna w Serwisie jako oferta wyróżniona.

 

7. Administrator – właściciel Serwisu - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FHU Karol Pietrowski z siedzibą w Poznaniu, os. Władysława Jagiełły 3a, 60-694 Poznań.

 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

 

1. Właścicielem Serwisu jest FHU Karol Pietrowski z siedzibą w Poznaniu, os. Władysława Jagiełły 3a, 60-694 Poznań, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 9721142634, REGON: 362523430, email: biuro@oksi.pl.


2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji ofert handlowych, usługowych i informacyjnych.

 

 

II. ZASADY OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Ogłoszeniodawców w Serwisie oksi.pl informacji o prowadzonej przez nie wszelkiego rodzaju działalności, w tym działalności gospodarczej, dozwolonej w świetle przepisów obowiązującego prawa, a także oferowania towarów handlowych, usług i zamieszczania wszelkich informacji przez jakikolwiek podmiot lub osobę.

 

2. Zarejestrowanie Ogłoszeniodawcy w Serwisie polega na utworzeniu konta za pomocą kliknięcia w przycisk „Dodaj ogłoszenie za darmo”, wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu Regulaminu.


3. Każda osoba dokonująca rejestracji konta w Serwisie zgłaszająca jako Ogłoszeniodawcę firmę oświadcza, że jest właścicielem tej firmy lub osobą prawidłowo umocowaną do reprezentowania firmy.


4. Jeżeli w trakcie korzystania z usług Serwisu dane adresowe, kontaktowe, osobowe lub inne Ogłoszeniodawcy ulegną zmianie, Ogłoszeniodawca proszony jest do ich niezwłocznej aktualizacji. W razie braku aktualizacji danych Serwis nie jest obowiązany do ustalania aktualnych danych. Wszelkie aktualizacje danych są dozwolone bez ograniczeń, w każdym czasie. Aktualizacji danych dokonuje się w panelu klienta wybierając opcję „Edytuj ogłoszenie”.


5. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów Serwisu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują oksi.pl . 


6. Wyżej wymienione postanowienia nie uchybiają prawom autorskim Ogłoszeniodawcy zamieszczającemu dane w bazie danych Serwisu.


7. Wszystkie przekazane przez Ogłoszeniodawcę do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Ogłoszeniodawcy.


8. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na publikację materiałów wyświetlanych w Serwisie.

 

9. Ogłoszeniodawca oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego dane do Serwisu nie naruszają praw osób trzecich, są prawdziwe i rzetelne.


10. Zamieszczane Oferty winny być zredagowane w języku polskim oraz być poprawne gramatycznie i stylistycznie. Dopuszcza się umieszczenie w Ofercie także opisu w języku obcym, ale pod warunkiem dokonania uprzednio także opisu w języku polskim. Zabrania się używania wulgaryzmów, słów obraźliwych oraz wszelkich zwrotów i wyrażeń mogących naruszać prawa oraz dobra osobiste osób trzecich, w tym podmiotów gospodarczych. 


11. Zabronione jest dodawanie Ofert zawierających treści naruszające prawa autorskie, sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz o tematyce pornograficznej. Serwis nie zapoznaje się przed publikacją na stronach z każdą Ofertą, jednakże zastrzega sobie prawo edycji, zmiany lub usunięcia wpisu niespełniającego opisanych wyżej wymogów, po powzięciu wiadomości (samodzielnie lub w wyniku zgłoszenia ze strony Użytkowników Serwisu) o dokonaniu wpisu Oferty w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.


12. Ogłoszeniodawca akceptując Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach Serwisu. 


13. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego znaku towarowego/symbolu/logo na stronach Serwisu, o ile taki posiada. 


14. Serwis oksi.pl gromadzi dane osobowe udostępnione przez Ogłoszeniodawcę w procesie rejestracji, jak i na dalszych etapach korzystania z Serwisu, w zakresie jaki jest konieczny do realizacji umowy pomiędzy Serwisem a Ogłoszeniodawcą. Ponadto Sewis przetwarza dane osobowe Ogłoszeniodawców w celu zapewnienia korzystania z jego funkcjonalności, umożliwienia komunikacji pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem, w celu zapewnienia bezieczeństwa, obsługi zapytani zgłoszeń mailowych. Ponadto dane mogą byc przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów, tj. w celu wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa oraz w celu dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej oraz z zawartej umowy.

 

15. Serwis oksi.pl informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu oksi.pl jest: FHU Karol Pietrowski, os. Władysława Jagiełły 3a, 60-694 Poznań, NIP: 9721142634, REGON: 362523430.

 

16. Każdy, którego dane są przechowywane ma prawo do ich przeglądania i aktualizacji w każdym czasie. Ogłoszeniodawca ma prawo żądania usunięcia jego danych, żądania ich przeniesienia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

17. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby techniczne dane Ogłoszeniodawcy pozostały bezpieczne i poufne. Jednak w niektórych sytuacjach, jak np. podejrzenie popełnienia przestępstwa czy ogólnie pojęte dobro Właściciela Serwisu, może on udostępnić wyżej wymienione dane na polecenie odpowiednich organów. 

 

18. Serwis nie udostępniania zgromadzonych danych innym osobom, ani podmiotom poza sytuacjami wskazanymi powyżej. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji miedzynarodowych. Dane nie są automatyzowane ani nie podlegają profilowaniu.

 

19. Przeglądanie zasobów Serwisu jest dostępne dla każdego Użytkownika Internetu nieodpłatnie.

 

20. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika i Ogłoszeniodawcę sprzęt wraz z oprogramowaniem spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. 

 

21. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Ogłoszeniodawców lub Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach, bądź wprowadzonymi zmianami w niniejszym Regulaminie. Administrator będzie informował Ogłoszeniodawców i Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Ogłoszeniodawców i Użytkowników.

 

22. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Ogłoszeniodawców i Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim wypadku opłacony przez Ogłoszeniodawcę abonament na promowanie oferty ulega zawieszeniu i biegnie dalej dopiero od dnia uruchomienia Serwisu po jego konserwacji, naprawie bądź ulepszeniu.

 

 


III. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Ogłoszeniodawca rejestrując się w Serwisie ponosi wszelką odpowiedzialność za treści zawarte w dodanej Ofercie, w szczególności za prawidłowość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.


2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w Serwisie, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, rzetelne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.


3. W sytuacji pozyskania przez Serwis informacji o naruszeniu przez Ogłoszeniodawcę postanowień zawartych w punktach 1 i 2 powyżej, Serwis upoważniony jest w każdym czasie wezwać do usunięcia naruszeń.

 

4. Prosimy, aby Oferty dodawane były do odpowiedniego działu (branży) w Serwisie, właściwego dla profilu działalności Ogoszeniodawcy. Serwis zastrzega sobie prawo jako administrator, do edycji lub usunięcia Wpisu zamieszczonego w innym dziale lub kategorii niż wynika to z ich treści lub profilu działalności Ogłoszeniodawcy.


5. Prosimy o niewypełnianie pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych nie mających bezpośredniego związku z działalności i usługami świadczonymi przez Ogłoszeniodawcę.


6. Prosimy o niezamieszczanie przez Ogłoszeniodawcę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych nie będących serwisami Ogłoszeniodawcy. W takiej sytuacji Serwis zastrzega sobie prawo do edycji Oferty.


7. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w polu "strona www” w formularzu rejestracyjnym lub w panelu klienta, po zalogowaniu na konto. 


8. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Ogłoszeniodawcy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Ogłoszeniodawcę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Serwisu.

 

9. Serwis nie bierze udziału ani nie pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Ogłoszeniodawcą a jego klientami. 


10. Administrator dołoży wszelkiej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i niezakłócony. Informujemy jednak, iż mogą zdarzyć się przerwy w dostępności do Serwisu wywołane w sposób niezawiniony przez Serwis (przyczyny techniczne, awaria sieci, serwera itp.), powstałe wskutek siły wyższej lub wywołane przez działanie osób trzecich. Brak dostępu do Serwisu może ponadto wynikać z niezbędnych przeglądów technicznych, które jednak prowadzone będą w miarę możliwości w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z Serwisu.11. Ogłoszeniodawcy, Użytkownicy i inne osoby dokonujące działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną w ten sposób szkodę oraz ewentualne utracone korzyści, na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyżej wymienione okoliczności mają zastosowanie również w razie negatywnego oddziaływania na wizerunek i dobre imię Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo podjęcia przeciwko takim osobom odpowiednich działań zmierzających bezpośrednio do naprawienia szkody i odzyskania utraconych korzyści.


12. Mając na uwadze dobro Ogłoszeniodawców i Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości usług w Serwisie, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego wszelkich funkcjonalności do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) reklamowanie i promowanie działalności sprzecznej z przepisami obowiązującego prawa;
c) rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Ogłoszeniodawców lub Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy.

 

13. Administrator uprzedza, iż dane umieszczane w Serwisie są powszechnie dostępne i dane te wraz ze zdjęciami mogą być pobieranie z Serwisu i umieszczanie w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych danych z Serwisu.

 

14. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). 

 

 

 

IV. REJESTRACJA, ZAMIESZCZANIE OFERT W SERWISIE


1. Zamieszczenie Ofert przez Ogłoszeniodawców w Serwisie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne. Ponadto konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany przy rejestracji adres e-mail. Ogłoszenie widoczne będzie na łamach Serwisu przez okres 30 dni kalendarzowych, po czym istnieje możliwość jego darmowego odświeżenia na okres kolejnych 30 dni. Czynność powyższą można powtarzać wielokrotnie i nieodpłatnie.

 

2. Ogłoszeniodawca uprawniony jest do skorzystania z opcji promowania Oferty na zasadach i za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu na uprzednio utworzone konto Ogłoszeniodawcy w Serwisie (panel klienta). Promowanie Oferty jest odpłatne (10 PLN brutto / 10 dni).

 

3. Płatności za promowanie Oferty można dokonać za pośrednictwem banku lub innego operatora płatności. Serwis oksi.pl udostępnia możliwość płatności online za pośrednictwem Dotpay.pl. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

4. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Ogłoszeniodawcę w celu zapłaty Abonamentu za promowanie, które przekazywane są na rachunek bankowy Administratora Serwisu. Powyższe podmioty udostępniają Ogłoszeniodawcy instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie przekazu środków znajdujących się na rachunku płatniczym Ogłoszeniodawcy na rachunek bankowy Administratora Serwisu. Administrator Serwisu nie zajmuje się świadczeniem na rzecz Ogłoszeniodawców żadnych usług płatniczych.

 

5. Serwis dopuszcza możliwość wprowadzenia opłat za poszczególne usługi dostępne w Serwisie poprzez podanie ich do wiadomości na łamach Serwisu oraz do zmiany cen obowiązujących płatnych usług (obecnie promowanie Ofert).


6. Po upływie okresu ważności Abonamentu za promowanie Oferty, prosimy o jego przedłużenie na dalszy okres oraz wniesienie opłaty jeśli Oferta nadal ma być promowana w Serwisie - opcja ta jest dostępna w Panelu Klienta po zalogowaniu.

 

7. Oferta wyświetlana na łamach Serwisu po upływie 30-dniowego okresu publikacji zostanie przeniesiona do zakładki „Oferty nieaktywne”, dostępnej w panelu klienta po zalogowaniu. Oferta nieaktywna przestaje wyświetlać się w Serwisie i nie jest dostępna w wynikach wyszukiwania. Po zalogowaniu w panelu klienta, odświeżenie Oferty spowoduje jej wznowienie i ponowne wyświetlanie na stronie Serwisu i w wynikach wyszukiwania.


8. Świadczenie usługi w postaci Abonamentu za promowania ogłoszenia jest zamawiane na czas określony, który wynosi 10 dni kalendarzowych. 

 

9. Okres obowiązywania płatnego promowania Oferty biegnie od dnia zapoznania się przez Administratora z oświadczeniem woli złożonym przez Ogłoszeniodawcę drogą elektroniczną o chęci realizacji zamówienia (dokonanie wypromowania Oferty) i biegnie do końca odpowiedniego okresu. 


10. Serwis zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i udzielania rabatów na zasadach określanych każdorazowo na łamach Serwisu.

 

11. Właściciel Serwisu korzysta z pomiotowego zwolnienia z VAT, zatem przy cenie abonamentu za promowanie nie doliczamy podatku od towarów i usług.


12. Serwis na życzenie Ogłoszeniodawcy złożone drogą mailową wystawi rachunek za zrealizowaną usługę w postaci elektronicznej lub papierowej na wyraźne życzenie Ogłoszeniodawcy- dotyczy usługi płatnego promowania.


13. Serwis nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji w wynikach wyszukiwania w Serwisie oraz wewnętrznych wynikach wyszukiwania przez cały okres obowiązywania umowy. W celu uzyskania wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania w Serwisie zachęcamy do skorzystania z opcji „Promuj ogłoszenie”, dostępnej w Panelu klienta po zalogowaniu.

 

14. Administrator Serwisu dopuszcza możliwość nabywania usługi płatnego promowania wielokrotnie. Okresy ważności usług są wówczas sumowane. Nabycie usług na kilka następujących po sobie okresów w cenach obowiązujących w dniu zawarcia umowy powoduje, iż w razie późniejszej zmiany cennika usług przez Administratora – obowiązują ceny z dnia ich nabycia.

 

15. Ogłoszeniodawca ma prawo do usunięcia swojej Oferty w Serwisie w każdej chwili, bez konieczności pozyskiwania zgody Administratora Serwisu. 

 

 
V. REKLAMACJE

1.Każdemu Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do reklamacji. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: biuro@oksi.pl


2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Ogłoszeniodawcę w Reklamacji. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Serwisem.

 

 

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Ogłoszeniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od zawarcia umowy.


2. Aby Ogłoszeniodawca mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy (płatne promowanie, banner reklamowy), należy skorzystać z opcji usunięcia ogłoszenia dostępnej w panelu klienta po zalogowaniu. 


3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Ogłoszeniodawca przesłał stosowną informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Informację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@oksi.pl Po jej otrzymaniu Administrator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Ogłoszeniodawcę podczas rejestracji.


4. Skutki odstąpienia od umowy są następujące: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Ogłoszeniodawca otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie (dotyczy płatnego promowania, banneru reklamowego), a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Serwis otrzymał informację o odstąpieniu od umowy.

 

 

VII. DANE OSOBOWE

1.Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: adres email, hasło, tytuł ogłoszenia, adres siedziby / zamieszkania (bez konieczności określenia dokładnej numeracji), wskazanie kategorii głównej i podkategorii. Pozostałe dane osobowe Ogłoszeniodawca może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta. 


2. Administratorem danych osobowych Ogłoszeniodawców i Użytkowników jest FHU Karol Pietrowski, z siedzibą os. Władysława Jagiełły 3a, 60-694 Poznań.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niezależnie od niniejszego regulaminu Serwis może wprowadzać na postawie odrębnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzanie odrębnych regulaminów nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Regulaminu. 


2. Ogłoszeniodawca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Zaakceptowanie Regulaminu oznacza zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu (zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych / RODO, pliki cookies), dostępną na dole strony głównej Serwisu.

 

3. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Ogłoszeniodawców i Użytkowników.

 

4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Ogłoszeniodawca i Użytkownik powinni niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Ogłoszeniodawcę.

5. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Ogłoszeniodawca powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 

6. Oświadczenie o braku akceptacji zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie konta. Opłata obliczona proporcjonalnie do okresu spełnionego świadczenia podlega zwrotowi – dotyczy płatnego promowania.

 

7. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie niniejszego Regulaminu oraz pozostałych treści Serwisu jest zabronione.

 

 

Banner 1
Banner 1